27 Nisan 2018 Cuma

DUA

Allâhummek finî bi halâlike a’n harâmike ve e’ğnini bi fadlike a’mmen sivâk. “Allahım! Haramdan uzak durup, helal olanla yetinmemi bana nasib et. Beni fazlından zenginleştir ve başkalrına muhtaç eyleme.”Allâhumme innî e’ûzu bike minel hemmi vel hazeni vel aczi vel keseli vel buhli vel cubni ve dala’id-deyni ve ğalabetir ricâl. “Allahım! Keder ve hüzünden, acizlik ve tembellikten, cimrilik ve korkaklıktan,  borcun belimi bükmesinden ve insanların bana üstün gelmesinden sana sığınırım.”

Allâhumme-ğfir lehû Allâhumme sebbithu. “Allah’ım! BİZLERİ bağışla Allahım! Onun hak üzere ayaklarını sabit kıl.” Allâhummeğ fir li hayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve ğâibinâ ve sağîrinâ ve kebîrinâ ve zekerinâ ve unsânâ. Allâhumme men ehyeytehû minnâ fe ehyihî a’la-l İslam ve men teveffeytehû minnâ feteveffehû a’la-l îmân. Allâhumme lâ tahrimna ecrahû ve lâ tudillenâ ba’dehû. “Allahım! Dirimizi, ölümüzü, hâzır olanımızı ve olmayanımızı, küçüğümüzü ve büyüğümüzü, erkek ve kadınımızı bağışla. Allahım! Bizden kimi yaşatırsan İslâm üzere yaşat ve bizden kimi vefat ettirirsen de ona imân üzere ölmeyi nasip eyle. Allahım! Bizi bu kulunun ecrinden mahrum etme ve ondan sonra bizidoğru yoldan saptırma.” Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîkeleh lehul-mulku ve lehul-hamdu yuhyî ve yumît ve huve a’lâ kulli şey in gadîr. “Allah’tan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilâh yoktur. Birdir ve ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’nadır. Dirilten ve öldüren O’dur.Öldüren ve dirilten O’dur. O, diridir, ölmez. Bütün hayırlar O’nun elindedir. O, her şeye kâdirdir” Allâhumme munzilel kitâb serî’al hisâb ihzimil ahzâb. Allâhummeh zimhum ve zelzilhum. “Ey Kitabı indiren ve hesâbı çabuk gören Allahım! Düşman guruplarını bozguna uğrat. Allahım! Onları hezimete uğrat ve onları altlarından sars.” Bismillâh tevekkeltu alellâh velâ havle velâ guvvete illâ billâh.“Bismillah (Allah’ın adıyla başlarım). Allah’a tevekkül ettim. Allah’tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur.”Allâhumme innî e’ûzubike en edille ev udille ev ezille ev uzille ev ezlime ev uzleme ev echele ev yuchele aleyye. “Allahım! Hak yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, görüşümde hata ya düşmekten veya düşürülmekten, adaletsiz davranmaktan veya davranılmaktan, bilinçsizce davranmaktan ve bana karşı bilinçsizce davranılmasından sana sığınırım. Subhânellezî yusebbihur-ra’du bi hamdihî vel melâiketu min hîfetih. “Gök gürültüsünün hamd ederek;  meleklerin heybetinden dolayı tesbih ettiği Allah'ı tüm noksan sıfatlardan tenzih ederim.” “Es elullâhel-‘azîm, Rabbel-‘arşil-azîm, en yeşfiyeke.”“Yüce olan Allah’tan ve yüce Arşın Rabbinden sana şifa vermesini dilerim.” “E‘ûzu billâhi ve kudratihî min şerri mâ ecidu ve uhâziru.”“Bedenimdeki bu rahasızlıktan ve acıdan dolayı Allah’a ve O’nun kudretine sığınırım.” Elhamdu lillâhil-lezi bi ni’meti tetimmus-sâlihât.“Nimetiyle faydalı ve güzel olan şeylerin tamamlandığı Allah'a hamd olsun.” Allâhumme innî a’bduke  ibnu abdik ibnu emetik nâsiyetî bi yedik. Mâdin fîyye hukmuke a’dlun fîyye gadâuk. Es-eluke bi killis-min huve lek semmeyte bihî nefsek ev enzeltehû fî kitabik  ev a’llemtehû  ehaden min halgıke evis-te-serte bihî fî i’lmil ğaybi i’ndek en tec’alel gurâne rabî’a galbi ve nûra sadrî ve celâ e huznî ve zehâbe hemmî. “Allahım! Ben senin kulunum.  Kulların olan ana ve babanın evlâdıyım. Alnım, senin elindedir. Senin emrin adaletlidir.Nefsini isimlendirdiğin veya Kitabında indirdiğin veya kullarından birine öğrettiğin veya da ğaybî ilim olarak katında gizlediğin senin isminle Kurân’ı kalbimin baharı, göğsümün nuru kılmanı, hüznü- mün ve kederimin gitmesini dilerim.”Allâhumme innî e’ûzu bike minel hemmi  vel hazeni vel a’czi vel kesel vel buhli vel cubni ve dala’i-d deyni ve ğalabetir-ricâl. “Allahım! Üzüzntü ve kederden, âcizlikten ve tembellikten ve korkaklıktan, insanların bana galebe çalmalarından ve borcumun belimi bükmesinden sana sığınırım.” Rabbenâ âtinâ fid-dunyâ haseneten ve fil âhirati haseneten ve ginâ azâben-nâr. “Ey Rabbimiz! Bize dünyada ve âhi- rette iyilikler ihsan et ve Cehennemin azâbından bizleri koru!” Allâhumme bârik lenâ fî semerinâ ve bârik lenâ fî medînetinâ ve bârik lenâ fî sâ’inâ ve bârik lenâ fî muddinâ. “Allahım! Ürünümüzü bizim için bereketli kıl.  Şehrimizi bize bereketli kıl. (Ölçü birimlerimiz olan) Sa’ımızı ve Müdd’ümüzü bize bereketli kıl. ” Allâhumme innî estahîruke bi i’lmike ve estagdiruke bi gudratik ve es eluke min fadlikel azîm fe inneke tagdiru vela agdiru ve  ta’lemu vela a’lemu ve ente a’llâmul ğuyûb. Allâhumme in kunte ta’lemu enne haze-l emra (kişi bu­rada hacetini söyler) hayrul-lî fî dînî ve meâşî ve â’gibeti emrî a’cilihî ve ê-cilihi fagdurhu lî ve yessir hu lî sümme bârik lî fîhi ve in kunte ta’lemu enne hazel emra şerrul-lî fi dînî ve meâ’şî ve a’gibeti emrî â’cilihi ve ê-cilihî fasrifhu a’nnî vasrifnî a’nhu vakdur liyel-hayra haysu kâne summe erdini bih. Ey Rabbim! Senin ilminle hayrı, kudretin-den güç ve senin büyük fazl-ü kereminden dilerim. Çünkü senin gücün yeter, halbuki benim gücüm yetmez. Sen her gizli şeyi bilirsin, ben ise bundan âcizim. Allah’ım! Bu işim, dinim, geçimim, âkibetim (bugünüm ve geleceğim) için hayırlı ise onu bana nasip eyle, kolaylaştır ve onu bana mübârek kıl. Şayet bu işim; dinim, geçimim, âkibetim (bugünüm ve geleceğim) için şerli ise, bunu benden, beni de ondan uzaklaştır. Hayır nerede ise bana onu ihsan eyle, sonra beni onunla hoşnûd eyle. Allâhummeh dinî fîmen hedeyt, ve â’finî fîmen â’feyt ve tevellenî fîmen tevelleyt. Ve bârik lî fîmâ a’tayt ve ginî şerra mâ gadayt, velâ yugdâ a’leyk, innehû lâ yezillu men vâleyt, (ve lâ yei’zzu men â’deyt) tebârakte rabbenâ ve teâ’leyt. “Allahım! Hidayet ettiğin kulların gibi bana da hidayet ver. Âfiyet verdiğin kulların gibi bana da âfiyet ver. Dost edindiğin kulalrın gibi beni de dost edin.  Bana verdiğini, benim için bereketli kıl. Hükmettiklerinin şerrinden beni koru. Muhakkak ki senhükmedersin, sana ise hükmedilemez. Senin dost edindiğin zelil olmaz. Kimi de düşman edinirsen, o, aziz olmaz. Rabbimiz! Sen mübarek ve yüce olansın. ”Allâhumme  innî eû’zu bi ridâke min sehatik. Ve bi muâ’fâtike min ugûbetik  ve eû’zu bike mink lâ uhsî  senâ en a’leyk ente kemâ esneyte a’lâ nefsik.  “Allahım! Gazâbından rızâna, beni cezalandırmandan affına sığınırım. Sana olan övgüleri sayamam. Sen, kendini övdüğün gibi- sin.”Allâhumme  iyyake na’budu veleke nusallî ve nescud ve ileyke nes’â ve nahfidu nercû rahmetek ve nahşâ azabek. İnne azâbeke bil kâfirîne mulhig. Allâhumme innâ nesta’înuke ve nestağfiruke  ve nusnî aleykel hayra velâ nekfuruk ve nu-minu bike ve nehdau leke ve nahleu men yekfuruk. “Allahım! Ancak sana ibâdet eder, namazı senin rızan için kılar ve sana secde ederiz. Sana hizmet eder ve azâbından korkarız.. Senin azâbın kâfirlere ulaşır. Allahım! Senden yardım ve mağfiret dileriz. Seni hayırla senâ eder ve senin nimetlerine nankörlük etmeyiz. Sana iman eder, sana boyun eğer ve seni inkâr edeni de terk ederiz.” Bârakallâhu leke fî ehlike ve malik. “Allah ehlini ve malını sana bereketli kılsın.” İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râci’ûn. Allahumme-curnî fî musibetî ve ehlif lî hayran minhâ. “Muhakkak ki biz Allah'tan geldik ve dönüşümüz muhakkak yine Allah'adır. Allah’ım! Başıma gelen musibet nedeniyle bana ecir ver ve bana daha hayırlısını bağışla.” Allâhumme bâ’id beyni ve beyne hatâyâye  kema bâ’adte beynel meşrigi vel mağrib. Allâhumme neggıni min hatâyâye kemâ yunaggas sevbul ebyadu mined-denes. Allâhummeğ-silnî min hatâyâye bisselci vel mâi vel berad. “Allahım! Doğu ve batının arasını açtığın gibi benimle hatalarımın arasını aç. Allahım! Beyaz elbisenin, kirden temizlendiği gibi, beni de günahlarımdan temizle. Allahım! Hatalarımı kar, su ve dolu ile yıka.
Subhâhekel-lâhumme ve bihamdik ve tebâre kesmuk veteâ’lâ cedduk velâ ilâhe ğayruk.“Allahım! Seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana hamd ederim. Senin ismin mubârek ve şanın yücedir. Senden başka hakkıyla ibadet edilecek başka ilah yoktur.
Veccehtu vechiye lillezi fetaras-semâvâti vel-arda hanîfen vemâ ene minel-muşrikîn, inne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil-â’lemin la şerîkeleh ve bi zalike umirtu ve ene minel muslimîn. Allahumme entel meliku lâ ilâhe illâ ente. Ente rabbî ve ene a’bduke zalemtu nefsî fağfirlî zunûbî cemîa’n innehû lâ yağfiruz-zunûbe illâ ente vehdinî liahsenil-ahlâki lâ yehdi ahsenihâ illâ ente vasrif annî seyyiehâ lâ yesrifu a’nnî seyyiehâ illâ ente, lebbeyke ve sa’deyk vel hayru kulluhû bi yedeyk veş-şerru leyse ileyk ene bike ve ileyk tebârakte vetea’leyte estağfiruke ve etûbu ileyk. “Yüzümü, hanif olarak gökleri ve yeri yaratan Allah’a çevirdim. Ben müşriklerden değilim. Benim namazın, kubanım hayatım ve ölümüm alemlerin rabbi olan Allah içindir. O’nun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanlardanım. Allahım! Sen meliksin. Senden başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin, bende senin kulunum. Ben nefsime zulmettimve günahımı itiraf ettim. Günah­larımın hepsini bağışla. Günahla- rı ancak sen bağışlarsın. Bana ahlakın en güzelini ver. Ahlakın en güzelini ancak sen verirsin. Kötü ahlaktan beni uzaklaştır. Kötü ahlaktan ancak sen uzaklaştırırsın. Buyur Allahım buyur emrine amâdeyim. Hayrın hepsi senin elindedir. Şerri ise emretmezsin. Ben senin içinim ve dönüşde sanadır. Mübâ- rek ve yüce olan sensin. Senden bağışlanma diler ve sana tövbe ederim.”Allâhumme rabbe Cebrâîle ve Mîkâîle ve İsrâfîle fâtiris-semâvâti vel-ard, â’limil-ğaybi veş-şehâdeti ente tahkumu beyne i’bâdike fîmâ kânû fîhi yehtelifûn. İhdinî limah-tulife fîhî minel-hakki biiznike inneke tehdî men teşâu  ilâ sirâtim-mustakîm.“Cebrâil, Mikâil ve İsrâfil’in Rabbi, göklerin ve yerin yaratan, görüneni ve görün- meyeni bilen Allahım! İhtilaf et­tikleri mesele- lerde kulların arasında sen hüküm verirsin. İhtilaf edilen meselelerde beni izninle hakka ulaştır. Sen dilediğini doğru yola ulaştırır- sın.”Allâhu Ekber Kebirâ Allâhu Ekber Kebirâ Allâhu Ekber Kebirâ.Vel- hamdulillâhi kesirâ vel-hamdulillâhi kesirâ vel-hamdulillâhi kesirâ ve subhânallâhi bukratev-ve asîla (üçkere) Euzubillâhimineşşeytâni min nefhi-hî ve nefsi-hî ve hemzi-hî. “Allah, azametinde en büyük olandır. Allah azametinde en büyük olandır. Allah azametinde en büyük olandır. Çokca Allah’a hamd olsun, Çokca Allah’a hamd olsun, Çokca Allah’a hamd olsun. Sabah ve akşam Allah’ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ede- rim. (Üçkere) Şeytanın kibrinden, yalanından ve vesvesinden Allah’a sığınırım.”Allâhumme lekel-hamdu ente nûrus-semâvâti vel-ardi vemen fîhinne. Velekel-hamdu ente kayyimus-semâvâti vel-ardi vemen fihinne. (velekel hamdu ente rabbus-semâvâti vel-ardi vemen fihinne) (Velekel hamdu leke mulkus-semâvâti vel-ardi vemen fihinne) (velekel hamdu) (ente melikus-semâvâti vel ardi) (velekel hamdu) (entel-haliku ve va’duke-l hakku  ve kavlukel hakku veligâuke hakkun vel-cennetu hakkun vennâru hakkun ven-nebbiyyûne hakkun ve Muhammedun sallahu aleyhi vesellem hakkun vessâa’tu hakkun) (Allâhumme leke eslemtu ve a’leyke tevekkeltu ve bike âmentu ve ileyke enebtu ve bike hâsemtu ve ileyke hâkemtu fağfirlî ve mâ kaddemtu ve mâ ehhartu ve m esrartu ve mâ a’lentu entel-mukaddimu ve entel-muahhiru lâ ilâhe illâ ente, ente ilâhî lâ ilâhe illâ ente. “Allahım! Hamd sanadır. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin nuru sensin. Hamd sanadır. Göklerin yerin ve ikisi arasındakile- rin yöneticisi sensin. Hamd sanadır. Göklerin yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi sensin. Hamd sanadır. Göklerin yerin ve ikisi arasın- dakilerin mülkü senindir. Hamd sanadır. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakile­rin meliki sensin. Hamd sanadır. Sen haksın senin vadin haktır. Senin sözün haktır. Sana dönmek haktır. Cennet haktır. Cehennem haktır. Pey- gamberler haktır. Muhamed sallahu aleyhi ve sellem haktır. Kıyamet saati haktır.” Allâhumme innî es eluke i’lmen nâfia’n  ve rizkan tayyiben ve a’melen mutegabbelen. “Ey Allah’ım! Senden yararlı ilim, güzel (helâl) rızık ve makbul amel dilerim.” “Allâhumme eslih lî dîniyel-lezî huve ‘ismetu emrî, ve eslih lî dunyâyel-letî fîhâ me‘âşî, ve eslih lî âhiratiyel-letî ileyhâ me‘âdî, vec‘alil-hayâte ziyâdeten lî fî kulli hayrin, vec‘alil-mevte râhaten lî min kulli şerrin.”“Allahım! Beni koruyan dinimi, içinde yaşantım olan hayatımı, kendisine döneceğim ahiretimi ıslah et. Hayatımı bütün hayırlarda ziyade kıl. Ölümü benim için her türlü şerden kurtuluş kıl.” “Allâhumme rahmeteke ercû felâ tekilnî ilâ nefsî tarfete ‘aynin, ve eslih lî şe’nî kullehû illâ ente.” “Allahım! Senin rahmetini dilerim. Beni göz açıp kapayıncaya kadarlık bir zamanlık mesafede bile nefsimle başbaşa bırakma. Benim için işlerimin hepsini ıslah et. Senden başka hakkıyla ibadet edilecek başka br ilah yoktur.” Allâhumme lâ tuêhiznî bimâ yegûlûn veğfir lî mâ lâ ya’lemûn (vec a’lnî hayran mimmâ yezunnûn). “Allahım! Onların (hakkımda) söylediklerinden dolayı beni hesaba çekme, onların bilmedikleri hata ve günahlarımı af eyle ve [beni zannettiklerinden daha hayırlı kıl].” Subhâneke Allâhumme Rabbenâ ve bi hamdik Allâhumme-ğfirlî. “Rabbimiz olan Allahım! Sana hamd ederek seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim. Allahım, beni bağışla. “Allahım! Sana rükû ettim. Sana îmân ettim ve sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, beynim, kemiğim, sinirim ve bedenim sana boyun eğdi.”Subhâne zîl-ceberût vel-melekût vel-Kibriyâ-i vel-a’zameti. “Gücü her şeye yeten, hükümranlık, büyüklük ve azamet sahibi olan Allah’ı her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim.” Allâhumme innî es eluke hayrahâ ve e’ûzubike min şerrihâ. “Allahım! Bu rüzgârın hayrını senden diler, şerrinden sana sığınırım.”Allâhumme innî es eluke hayra mâ fî ha ve hayra mâ ursilet bihî ve e’ûzu bike min şerrihâ ve şerri mâ fîhâ ve şerri mâ ursilet. “Allahım! Senden bu rüzgârın ve içindekilerinin ve onunla gönderilenin hayrını  dilerim. Onun şerrinden, içindekilerinin şerrinden ve onunla gönderilenin şerrinden sana sığınırım.” Allâhumme bike esbahnâ ve bike emsayna ve bike nehyâ ve bike nemûtu ve ileyken-nuşûr. “Allahım! Senin inâyetinle sabahladık ve irâdenle akşama eriştik. Senin irâdenle hayat bulur ve senin irâdenle de ölürüz. (Ölümden sonra) dönüş sanadır.” Allâhumme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve enê a’bduke ve ene a’lâ ahdike ve va’dike mesteta’tu eû’zu bike min şerri mâ sana’tu, ebû u leke bi ni’metike a’leyye ve ebû u bi zenbike feğfir lî fe innehu lâ yeğfiruz-zunûbe illâ ente. “Allahım! Sen Rabbimsin, senden başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ahdin ve vadin üzerindeyim, yaptığım kötülüklerden de sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf ve günahlarımı ikrar ederim, beni affet. Günahları senden başka bağışlayan yoktur.” Allâhumme mâ esbaha bî min ni’metin ev bi ehadin min halgik feminke vahdeke lâ şerike lek. Felekel hamdu ve lekeş şukru. “Allahım! Benim veya yarattıklarından her birinin yanında sabahlayan her nimet sendendir. Sen birsin ve senin hiçbir ortağın yoktur. Hamd ve şükür sanadır.” Allahumme a’finî fi bedenî. Allâhumme a’finî fî sem’î. Allâhumme a’fînî fî besarî lâ ilâhe illâ ente. Allâhumme  innî eû’zu bike minel kufri vel fagri ve eû’zu bike min a’zâbil gabr. Lâ ilâhe illâ ente. (Üç kere)“Allahım! Bedenime afiyet ver. Allahım! Kulağıma afiyet ver. Allahım! Gö- züme âfiyet ver. Senden başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilâh yoktur. Allahım! Küfre düşmekten ve fakirlikten sana sığınırım. Kabir a-zâbından sana sığınırım. Senden başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilâh yoktur.” Allâhumme innî es elukel a’fve vel â’fiyete fid-dünya vel ahirah. Allâhumme innî es elukel a’fve vel a’fiyete fî dînî ve dünyâye ve ehlî ve malî. Allâhummes-tur a’vrâtî ve êmin ravâ’tî. Allâhummeh faznî min beyni yedeyye ve min halfî ve a’n yemînî ve a’n şimâlî ve min fevgî ve e’uzu bi a’zametike en uğtâle min tahtî. Allahım! Senden dünya ve âhirette af ve âfiyet dilerim. Allahım! Dinimde, dünyamda, ailemde ve malımda senden af ve âfiyet dilerim. Allahım! Ayıplarımı ört ve korkularımdan beni emin kıl!. Allah’ım! Önümden, arkamdan, sa- ğımdan, solumdan ve üzerimden gelecek her türlü kötülükten beni koru. Yere batırılarak altımdan helâk edilmekten azametine sığını- rım.” Allâhumme â’limel ğaybi veş-şehâdeti fâtiris-semâvâti vel erd. Rabbe kullî şey in ve melîkehu eşhedu en lâ ilâhe illâ ente. Eû’zu bike min şerrî nefsî ve min şerriş-şeytâni ve şirkîhi ve en egterife a’lâ nefsî sû en ev  ecurrahu ilâ muslim. “Ğaybı ve açıkta olanı bilen, gökleri ve yeri yaratan, her şeyin Rabbi ve sâhibi olan Allahım! Benşehadet ederim ki senden başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilâh yoktur. Nefsimin şerrinden sana sığınırım. Şeytanın şerrinden ve şirkinden, nefsime (günâh işleye- rek) kötülük etmekten veya bir müslümanın kö- tülük etmesine sebep olmaktan sana sığını- rım.”Bismillahillezi lâ yedurru mea’s mihi şey un fîl erdi vela fis-semâi ve huves semîu’l a’lîm. “Yerde ve gökte, ismiyle hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. O, her şeyi işiten ve her şeyi bilendir.” Radî tu billahi rabben. Ve bil-İslami dînen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme nebîyyen.“Rab olarak Allah'tan, din olarak İslâm'dan ve peygamber olarak Hz.Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden  razı oldum.” Allâhumme innî es eluke i’lmen nâfi’an ve rizgan tayyiben ve a’melen mutegabbelen. “Allahım! Senden faydalı ilim, temiz (helâl) bir rızık ve kabul edilen bir amel dile- rim.” Estağfirullah ve etûbu ileyh.“Allah’tan bağışlanma diler ve O’na tövbe ederim.” Eû’zu bikelimâtillâhi ettâmmâti ve min şerri mâ halag.“Yarattıklarının şerrinden, Allah'ın tam olan kelimelerine sığınırım.”Allâhumme sallî ve sellim a’lâ nebiyyinâ Muhammed. “Allahım! Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salât ve selâm eyle” Subhaneke Allahumme ve bihamdik Allahummeğfirli. “Rabbimiz olan Allahım! Sana hamd ederek seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim. Allahım! Beni bağışla.” Rabbiğfirli, Rabbiğfirli. “Rabbim! Beni bağışla. Rabbim! Beni bağışla.Allahummeğfirlî verhamnî vehdinî vecburnî ve â’finî verzugnî verfa’nî. “Allah’ım! Bani bağışla, bana merhamet ve bana hidâyet ver. Bana âfiyet ihsan et. Beni rızıklandır ve derecemi yücelt.” Lâ ilâhe illallâhul a’zîmul halîm. Lâ ilâhe illallâhu rabbul a’rşil a’zîm. Lâ ilâhe illallâhu rabbus-semâvâti ve rabbul a’rşil kerîm.  “Azim ve Halim olan Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilâh yoktur. Arşın yüce Rabbi olan Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilâh yoktur. Göklerin ve Arş’ın Kerîm Rabbi Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilâh yoktur.”Allâhumme rahmeteke ercû, felâ tekilnî ilâ nefsî tarfete a’yn ve eslih lî şe-nî kullehu lâ ilâhe illâ ente. “Allahım! Senin rahmetini umarak, göz açıp kapayıncaya kadar da olsa, beni ken-dime, nefsime bırakmamanı dilerim. Bütün işlerimi düzelt. Senden başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilâh yoktur.”Lâ ilâhe illâ ente. Subhâneke innî kuntu minez-zâlimin. “Senden başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilâh yoktur. Seni noksan sıfat- lardan tenzih ederim. Gerçekten ben zâlimlerden oldum.”Allâhu Allâhu rabbî lâ uşriku bihi şey en.“Allahım! Rabbim olan Allahım! O'na hiçbir şeyi ortak koşmam.” Allâhumme et’im men et’amenî vesgi men segânî. “Allahım! Bana yedirene yedir ve içi- rene içir.” E’ûzu bikelimâtillâhit-tâmmâti elletî lâ yucâvizu hunne berrun velâ fâcirun min şerri mâ halak ve berâe ve zerâe ve min şerri mâ yenzilu mines-semâi ve min şerri mâ ye’rucu fîhâ ve min şerri mâ zerae fil ardi ve min şerri mâ yehrucu minhâ ve min şerri fitnetil leyli ven nehâr ve min şerri kulli târigin illâ târigen yetrugu bi hayrin yâ Rahmân. “Yarattıklarının şerrinden, yoktan var edip icad ettiklerinin şerrinden, gökten inip göğe yükselen (her) şeyin şerrinden, yeryüzünde çoğaltıp yaydığı ve yeryüzünden çıkan (her) şeyin şerrinden, gece ve gündüzün şerrinden, (kapımızı) hayırla çalanın dışında kalan herkesin şerrinden, iyi veya kötünün aşamayacağı Allah'ın tam kelimelerine sığınırım, ya Rahmân!” Allâhumme innî e’ûzu bike en uşrike bike ve ene e’lemu ve esteğfiruke limâ lâ e’lemu. “Allahım! Bildiğim halde sana ortak koşmaktan ve bilmeden işlediğim böyle bir hatâdan dolayı da senden bağışlanma dile- rim.” Allâhummeğ-firlî verhamnî ehdinî ve â’finî ver zugnî.“Ey Allah’ım! Beni affet, bana merhamet et, beni hidâyete kavuştur, (bana sıhhat) ve âfiyet ver ve beni rızıklandır.” Allâhumme innî eû’zu bike min a’zabi-l gabr ve min a’zâbi cehennem ve min fitnetil mahyâ vel memât ve min şerri fitnetil-mesihid-deccâl. “Allahım! Kabir azâbından, cehennem azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden ve Mesîh Deccâlin fitnesinin şerrinden sana sığınırım.”Allâhumme innî eû’zu bike min a’zâbil-kabr ve eû’zu bike  min fitnetil mesihid-deccal ve eû’zu bike min fitnetil-mahya vel-memât. Allâhumme innî eû’zu bike minel-me-semi vel-mağrem. “Allahım! Kabir azâbından, Mesih Deccâl'in fitnesinden, ölümün ve hayatın fitne-sinden sana sığınırım.Allahım! Günaha girmek- ten ve borçlanmaktan sana sığınırım.”Allâhumme innî zalemtu nefsî zulmen kesirâ velâ yeğfiruz-zunûbe illâ ente. Fağfir lî meğfiraten min i’ndike verhamnî inneke entel-ğafûrur-rahîm. “Allahım! Ben kendime çok zulmettim. Günahları ise ancak sen bağışlarsın. Katından bir mağfiretle beni bağışla. Muhakkak ki sen, günahları bağışlayan ve kullarına karşı merhametli olansın.”Allâhummeğfir lî mâ gaddemtu ve mâ ehhartu ve mâ esrartu ve mâ a’lentu  ve mâ esraftu ve mâ ente a’lemu bihi minnî ente-l mukaddimu ve ente-l muehhiru lâ ilâhe illâ ente. “Allahım! Daha önce işlemiş olduğum ve işleyebileceğim, gizlediğim, açığa vurduğum, ve aşırıya gittiğim günahlarımdan dolayı beni bağışla. Sen, işlemiş olduğum günahları benden daha iyi bilirsin. Şüphesiz sen, öne alan ve geciktirensin. Senden başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilâh yoktur.”Allâhumme ei’nnî a’lâ zikrike ve şukrike ve husni i’bâdetik. “Allahım! Seni hakkıyla zikredebilmek, sana şükredebilmek ve güzelce kulluk edebilmek için bana yardım et.”Allâhumme innî eu’zu bike  minel buhli ve eû’zu bike minel cubni ve eû’zu bike min en uradde ila erzelil-u’mri ve eû’zu bike min fitneti-d dünya ve a’zâbil gabr. “Allahım! Cimrilikten sana sığınırım,  korkaklıktan sana sığınırım, bunaklık veren yaş- lılıktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden ve kabir azâbından sana sığınırım.”Allâhumme innî es-eluke-l cennete ve eû’zu bike minen-nâr. “Allahım! Senden cennetini diler ve cehennem azâbından sana sığınırım.”Allâhumme bi i’lmikel ğaybe ve gudretike a’le-l halgi ahyinî ma a’limte-l hayâte hayran lî ve teveffenî izâ a’limte-l vefâte hayran lî. Allâhumme innî es eluke haşyetike fî-l ğaybi veş-şehâdeti ve es eluke  kelimete-l haggi fir-ridâ vel ğadabi ve es eluke-l gasde fil ğinâ  vel fagr. Ve es eluke naî’men lâ yenfedu ve es eluke gurrate a’ynin lâ tengatiu’ ve es eluker-ridâ ba’de-l gadâ-i, ve es eluke berde-l-a’yşi ba’de-l-mevti ve es eluke lezzeten-nazari ilâ vechike veş-şevga ilâ ligâ-ike fi ğayri darrâ-e mudirratin ve lâ fitnetin mudilleh. Allâhumme zeyyinna bi zinetil-îmân vec-a’lnâ hudâten muhtedîn. “Allahım! Ğaybı bilmen ve yarattıklarının üzerindeki kudretinle, şayet yaşamak için benim için hayırlıysabeni yaşat. Şayet ölüm benim için hayırlıysa, hayatıma son ver. Allahım! İnsanlar içindeyken ve yalnızken senden hakkıyla korkmayı dilerim. Sinirli ve sakin halimde hakkı söyleyebilmeyi dilerim. Senden, zenginlikte ve fakirlikte tutumlu olmayı dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet ve kesilmeyen bir göz aydınlığı dilerim. Senden, kaza ve kaderine rıza gösterebilmeyi dilerim. Senden, ölümden sonra güzel bir hayat isterim. Senden, vechine bakma lezzetini, zarar veren bir   sıkıntı ve yolundan saptıran bir fitne olmaksızın sana kavuşma özlemini ”dilerim. Allahım! Bizi, imanın zinetiyle süsle ve bizleri hidayete erenlerden ve doğru yolu gösterenlerde eyle.Allâhumme innî es eluke yâ Allâh bi enneke-l vâhidul-ahadus-samedul lezî lem yelid velem yû led velem yekul-lehû kufuven ehad. En-teğfira lî zunûbî inneke entel ğafûrur rahîm. “Allahım! Ey Allahım! Sen birsin, Samed’sin. O, doğurmamıştır; doğmamıştır. Hiç kimse ve hiçbir şey O’na denk değildir. Senden günahlarımı bağışlamanı dilerim. Zirâ sen, günahları bağışlayan ve kullarına karşı merha- metli olansın.”Allâhumme innî es eluke bi enne leke-l hamde lâ ilâhe illâ ente vahdeke  lâ şerîke lekel-mennânu ya bedia’as-semavati vel ardi ya zel celali vel ikrâm yâ hayyu yâ gayyûm innî es eluke-l cennete ve eû’zu bike minen nâr. “Allahım! (Sıkıntımı gidermeni) Senden dilerim. Hamd sanadır. Senden başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilah yoktur.  Sen ibadetinde teksin ve senin hiçbir ortağın yoktur. Sen bolca nimetler verensin. Ey gökleri ve yeri yaratan yüce ve ikram sâhibi olan Allahım! Ey diri ve kendi zatıyla kâim olan Allah’ım! Senden cenneti isterim, cehennemden de sana sığını- rım.” Allâhumme innî es eluke bi enneke-l vâhidul ehadus-samedu-l lezî lem yelid velem yû led velem yekul-lehû kufuven ehad. “Allahım! (Sıkıntılarımı gidermeni) Senden dilerim. Ben, senin Allah olduğuna ve  senden başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir  ilâhın olmadığına şehadet ederim. Allah birdir. Allah Samed’dir. (Her şeyden müstağni, herşey O’n amuhtaçtır.) Doğurmamıştır; doğmamıştır. Hiç kimse ve hiçbir şey O’n adenk değildir. ” Secede vechiye lillezî halegahû ve şegga sem’ahû ve besarahû ve bi havlihi ve guvvetihî ( Fetebârakallâhu ahsenul haligîn) “Yüzümü, gücü ve kudreti onu yaratan göz verip gördüren, kulak verip işittiren Allah'a secde etti. “Övülmeye layık olan her şeyi mükemmel bir şekilde yaratan Allah’tır.”Allahumme-ktub lî bihâ i’ndeke ecran veda’ a’nnî bihâ ve vizran vec’alhâ lî i’ndeke zuhran ve tegabbelhâ  minnî kemâ tegabbelte min abdike Dâvud. “Allah’ım! Bu secde sebebiyle bana katında ecir (sevap) yaz. Onunla günahımı sil. Bunu bana Kıyamet gününde indinde hayırlı bir servet kıl. Bu secdemi tıpkı kulun Hz. Dâvûd (a.s.)'dan kabul ettiğin gibi benden de kabul eyle.” (Bismillâh) Allâhumme innî e’ûzu bike minel hubusi vel habâis. “Bismillah [Allah’ın adıyla] Allahım! Erkek ve dişi şeytanlardan sana sığınırım.”“Ğufrâneke”(Allahım) Senden beni bağışlamanı dilerim.” Eû’zu bi kelimâtillâhi et-tâmmâti min ğadabihî ve i’gabihî ve şerri i’bâdihi ve min hemezâtiş-şeyâtîni ve en yahdurûn. “Gazâbından, cezâsından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselesinden ve burada hazır bulunmalarından Allah’n tam olan kelime- lerine sığınırım.” E’ûzu billâhi ve gudratihî min şerri mâ ecidu ve uhâzir. “Çektiğim ve çekindiğim (acının) şerrin-den, Allah'a ve O'nun kudretine sığınırım” Allâhummes ginâ ğaysen muğîsen merîen nâfi’an ğayra dârrin a’cilen ğayra êcilin. “Allahım! Bize en kısa zamanda, geciktirmeden, zararsız, faydalı, sağlığa elverişli, verimli ve bereketli yağmur ver.”Allâhumme eğisna. Allâhumme eğisna. Allâhumme eğisna. “Allahım! Bize bereketli yağmur yağdır. Allahım! Bize bereketli yağmur yağdır. Allahım! Bize bereketli yağmur yağdır.”Allâhummesgi i’bâdeke ve behâimek venşur rahmetek, ve ehyi beledekel-meyyit. “Allahım! Kullarına ve hayvanlarına yağmur ver. Rahmetinle yağdır ve şu ölü beldeni yağmurla canlandır.” Allâhumme sayyiben nâfi’an. “Allahım! Bol ve faydalı bir yağmur ihsan eyle.” “Bismillâh, turbetu erdinâ, birîgati be‘dinâ, yuşfâ bihî segîmunâ, biizni Rabbinâ.”“Allah’ın adıyla. Bazımızın tükrüğü ile ve yerimizin toprağı ile Rabbimizin izni ile hastamıza şifa olur.” Allâhumme inneke halegte nefsî ve ente  teveffâhâ leke memâtuhâ ve mehyâ hâ in ehyeytehâ fâhfez  ve in emattehâ fağfir lehâ. Allâhumme innî es elukel â’fiyeh.“Allahım! Nefsimi yaratan ve öldürecek olan sensin. Ölümüm ve hayatım senin elindedir. Şayet onu yaşatırsan onu koru. Şayet onu öldürürsen onu bağışla. Allahım! Sen-den âfiyet dilerim.”Allâhumme ginî a’zabeke yevme teb’asu i’bâdeke.“Allahım! Kullarını yeniden dirilte-ceğin günde beni azâbından koru.” Bismikâllâhumme emûtu ve ehyâ. “Allahım! Senin isminle yaşar ve ölürüm.” Allâhumme rabbes-semâvâtis sebi’ ve rabbel a’rşil a’zîm  Rabbenâ ve Rabbe kulle şey in. Fâligal habbi ven-nevâ. Ve munzilet-Tevrâti vel İncîl vel Fûrkan eû’zu bike min şerrî kulle şey in ente ehizun binâsiyetih. Allâhumme entel evvelu feleyse gableke şey un ve entel âhiru feleyse ba’deke şey un ve entez-zâhiru feleyse fevgake şey un ve ente bâtinu  feleyse dûneke şey un  igdi a’nned-deyne ve eğninâ minel fagri. “Ey yedi kat göğün ve yüce Arş’ın Rabbi olan Allahım! Çekirdeği ve tohumu yaran, Tevrat, İncîl ve Furkan’ı indiren Allah’ım! Alnından tuttuğun her şeyin şerrinden sana sığınırım. Allahım! Sen Evvel’sin, senden önce hiçbir şey yok. Sen Âhir’sin, senden sonra bir şey yok. Sen Zâhir’sin, senin fevginde bir şey yok. Sen Bâtın’sın, senden öte bir şey yok. Bizden borcumuzu gider ve fakirlikten bizi kurtar.”Elhamdulillâh ellezî  et a’menâ ve segânâ ve kefânâ ve êvânâ fekem mimmen lâ kâfîye lehû ve lâ mu-viye. “İhtiyaçlarını karşılayan kimseleri olmayıp, barınaksız nice kimseler varken bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı karşılayan ve barındıran Allahu Teâlâ’ya hamd olsun.”Allâhumme â’limel ğaybi veş-şehâdeti fâtiras-semâvâti vel ard, Rabbe kulli şey in ve melîkehu eşhedu en lâ ilâhe illâ ente eû’zu bike min şerri nefsî ve min şerriş-şeytâni ve şirkihî ve en egterife a’lâ nefsî sû en ev ecurrahû ilâ muslim.“Ğaybı ve açıkta olanı bilen, gökleri ve yeri yaratan, her şeyin Rabbi ve sâhibi olan Allahım! Ben şehadet ederim ki, senden başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilâh yoktur. Nefsimin şerrinden sana sığınırım. Şeytanın şerrinden ve şirkinden, nefsime (günah işleye- rek) kötülük etmekten ve bir müslümanın kötülük etmesine (günah işlemesine) sebep ol- maktan sana sığınırım.” Allâhumme  eslemtu nefsî ileyk ve fevvad tu emrî ileyke ve veccehtu vechî ileyke ve elce-tu  zahrî ileyk rağbeten ve rahbeten  ileyke lâ melcee ve lâ mencâ minke illâ ileyk âmentu bi kitabikel-lezî enzelte ve bi nebiyyikel lezî  erselte.“Allahım! Nefsimi sana teslim ettim, işimi sana havale ettim, yüzümü sana döndüm, senden korkarak ve senden ümit ederek sana sığındım. Senden başka sığınak yer ve kurtuluş yoktur. Gönderdiğin peygamberine ve indirdiğin Kitâbına iman ettim.” Allâhumme fe eyyumâ muminin sebebtuhûu fec’al zalike gurbeten ileyke yevmel-gıyâmeh. Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ey Allah’ım! Mü'minler- den herhangi birini yermişsem (sövmüşsem), bunu Kıyamet günü onun için sana yakınlık vesilesi kıl!” Zevvedekâllâhut-tegvâ ve ğafera zenbeke ve yessera lekel hayra haysu mâ kunte. “Allah, sana takva ihsan etsin. Günahlarını bağışlasın ve nerede olursan ol, senin için hayrı kolaylaştırsın.” Allâhumme lâ sehle illâ mâ ce’altehû sehlen ve ente tec’alu-l hazne izâ şi-te sehlen. “Allahım! Senin kolay kıldığından başka kolay yoktur.  Şayet sen dilersen zoru kolay kılarsın.” Allah Cennete gidecek amel işlemeyi nasip etsin Allah ayaklarımızı islamdan kaydırmasın Amin ecmain