7 Temmuz 2014 Pazartesi

2014 KADİR GECESİ VE FAZİLETİ VE ARANACAK GECELER


Kadir Gecesi : 
            Kadir gecesinin fazileti  konusunda Kur’an ve Sünnetten deliller sabit olmuştur. Bu geceyi ihya etmeyi teşvik eden, ayrıca Peygamber (s.a.v.) ve ashabının bunu ne şekilde ihya ettikleri konusunda ki  rivayetle r hadis mecmualarında yer aldığı şüphesizdir. Dolayısıyla on dört asırdan beri Müslümanlar bu geceyi ihya ede gelmişlerdir. Ancak buradaki sorun, bu geceyi ihya etme keyfiyeti ile ilgilidir . Zira dini bilgilerd en mahrum olan bir çok Müslüman, bu geceyi sünnete uygun bir şekilde ihya etmediği ve ibadetler ine bir çok bidatler karıştırdığı görülmektedir. Dolayısıyla bu geceyi ihya maksadıyla yapılan ve salih zannedile n bir çok amel, ne yazik ki faydasız ve boş bir gayretin ürünü olmaktan çıkmamaktadır. Binaenale yh Müslümanların bu konudaki yanlış uygulamal arını düzelmek için onların bilinçlendirmesi gerekir. Bu alanda gerek ilim adamlarına gerek din görevlerine ve gerekse İslam  davetçilerine önemli vazifeler düşmektedir.        Bazı kimseler insanların manevi gıdalarını tıkadığımız iddiasıyla bu makaleyi hoş görmeyebilirler. Ancak bu kardeşlerimize, Peygamber (s.a.v.)’in Hz. Aişe (r.a.)’dan gelen sahih bir hadisi şerifi hatırlatmak isteriz :
   “Kim, bizim üzerinde bulunmadığımız bir ameli işlerse, o amel merduttur .”  Binaenale yh, sahih delillere dayanmaya n herhangi bir amel manevi gıda değildir.
            Öyleyse bir amelin meşruuluğu, veya salih oluşu, hz. Peygamber in sünnetine uygunluk arzetmesi yle ölçülür. Eğer İslamın uygulanışı insanların keyfine göre birakılmış olsaydı, karşımıza binlerce din  ortaya çıkardı. Bu nedenle Sünneti seniyyeye uygun  az amel, bidatla karışmış bir çok amelden daha hayırlıdır.
   Cenabı Hak cümlemize hakkı hak bilip ona tabi olmayı ve batılı da batıl bilip ondan kaçınmayı nasip eylesin, bizleri de kendi rızasına uygun ameller işlemeyi muvaffak ve müyesser kılsın.Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni

Kadir gecesi ramazan ayının son gün günü içerisindedir. Peygamber (SAV)den bu şekilde şöyle buyurduğu sahih olmuştur. "O, ramazan'ın son on günü içerisindedir." Buhari leyletül kadr bab= 3 Ahmed müsned 5/234. te "onu son on günde arayınız." lafzı ile rivayet etmiştir. buhari itifak bab= 1, 9 da- Ebu Davud Fezailü ramazan bab= 2,3- Nesai Sehv bab= 98- İbni Mace Siyam bab= 56- Ahmed 1/13, 43, 2)8, 5, 36, 39, 40, 313, 318, 321, 6/50 de rivayet etmiştir.
Son on günün tek gecelerin de olur. Ancak, tek gece geçen itibarı ile olur. Ve yirmibiri nci, yirmiüçüncü, yirmibeşinci, yirmiyedi nci, yirmid dokuzuncu günde kadir gecesi aranır. Ve geriye kalanlar itibarı ile olur. Peygamber (SAV)in buyurduğu gibi "kalan dokuzuncu, günde, kalan yedinci günde, kalan beşinci günde ve kalan üçüncü günde.." Bunun üzerine, ay otuz gün olduğu zaman bu çift gecelerde olur, ve yirmi ikinci, gece kalan dokuzuncu gece olur. Yirmidördüncü gece kalan yedinci gece olur. Sahih bir hadiste Ebu Said el hudri, bu şekilde açıklamıştır. Peygamber (SAV)de ay içinde bu şekilde geceyi ihya etmiştir.
Eğer ay yirmi dokuz gün olursa geçmiş tarihte olduğu gibi, tarih geriye kalan iledir. Durum böyle olunca, müminin kadir geceisini son on günün hepsinde araması gerekir. Peygamber (SAV) buyurduğu gibi "onu son on günde arayınız."sahih buhari= bab= 2,3 leyletül kadr, temcid bab= 21- Müslim siyam hadis= 205, 206, Ebu Davud siyamü ramazan bab= 5- Tirmizi savm bab= 71- Malik İ'tikaf hadis= 10, 11,14,- Ahmed 2/2, 27, 62, 74, 157, 6/56, 73, 204
Son yedi günde daha çok olur. Kadir gecesinin en çok olduğu gece yirmiyedi nci gecedir. Ubey bin Ka'b onun yirmiyedi nci gecede olduğuna yemin ederdi. Kendisine denildi ki= Bunu hangi şeyle bildin? Şöyle cevap verdi= Allah resulünün bize bildirdiği ayet (alamet-nişan)ile. "o bize güneşin parlak ve güzel bir şekilde doğduğunu ışıklarının leğen gibi ve ışınsız olduğunu bize bildirmiştir."
Ubey bin Kab'ın Peygamber (SAV)den rivayet etiği bu alamet hadisteki alametler in en meşhurlarındandır. Onun alametler i hakkında, "O aydınlık, parlak bir gecedir."  Müsnedi Ahmed 5/324
O gece sakindir. Sıcaklığı fazla değil, soğukluğu da fazla değildir. Allah teala insanların bazılarına bunu rüyasında veya uyanıkken keşfeder ve o kimse kadir gecesinin nurlarını görür veya kendisine bu kadir gecesidir diyecek birini görür. Kendisi ile işin ortaya çıkacağı müşahadeliy onun kalbine açar. Allah (cc) daha iyi bilir.
Feteva 476. sayfadan terceme edilmiştir.


KADİR GECESİ VE FAZİLETİ

Bu gecenin fazileti:
Bu gecede edilen dualar Yüce Allahın katında kabul edilir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Sen Kadir gecesinin ne olduğunu biliyormu sun? O gece bin aydan daha hayırlıdır” (Kadr suresi 2-3. ayetler). Peygamber  efendimiz (sallallah u aleyhi ve sellem)  şöyle buyurmuştur: "Kim Kadr gecesini imanla ve karşılığını Allahtan bekleyerk ibadetle geçirirse Onun geçmiş günahları affedilir” (Hadis muttefeku n aleyhtir)
Gecenin vakti:
 Bu geceyi Yüce Allah ramazanın son on günü içine tek sayılı olan gecelerin içine saklamıştır.
Gecenin gizlenmes inin sebebi:
Bu gecenin müslümanlar tarafından aranması ramazanın son on gününün ibadetler le geçirilmesi içindir. Bu gece şu duanın sıkca yapılması müstehabtır: “ALLAHUMME İNNEKE AFUVVUN TUHİBBUL AFVE FA’FU ANNİ” (Ey Allahım! Sen affetmeyi seversin beni affet).
İbn Ömer (r.a.) şöyle nakletmiştir:
Sahabeler den bazı kimselere, rüyalarında, Kadir gecesinin, (Ramazan'ın) son yedi günü içinde olduğu gösterildi. Resulüllah (a.s.) onlara: "Görüyorum ki rüyalarınız Ramazanın son yedi günü hakkında biribirin e uygun düşmüştür. Artık kim Kadir gecesini aramaya kalkışırsa, onu Ramazan'ın son yedisinde arasın" buyurmuştur.
Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 1985

Ebu Saîd Hudrî (r.a.) şöyle anlatır:
Resulüllah (a.s.) Mescitte Ramazan ayının ortasındaki on günde itikâf ediyordu. Yirminci gece dolup Peygamber yirmi birinci geceyi karşılayacağı zaman eve dönerdi. Kendisi ile beraber itikâf edenler de dönerlerdi. Sonra kendisi bir ayda ikamet etti de, bu ayda iken, içinde evine dönmekte olduğu o gecede de itikâf etti. Muteakibe n halka bir hutbe irat ederek Allah'ın dilediği bazı şeyleri onlara şöyle emretti: "Ben şu on günde itikâf ediyordum . Sonra bana şu son on günde itikâf etmem zahir oldu. Benimle beraber itikâf etmiş olan, kendi itikâf yerinde gecelesin . Ben, bu geceyi muhakkak görmüştüm, fakat o bana unutturul du. Siz onu (Kadir gecesi) son ondaki her tek gecede arayın. Ben kendimi bir su ve bir çamur içinde secde ederken gördüm." Ebu Saîd Hudrî sözlerine devamla: Biz yirmi birinci gecede yağmura tutulduk. Hatta Mescidin çatısı Resulüllah'ın namaz kıldığı yere aktı. Ben, sabah namazından dönerken Resulüllah'a baktığımda, yüzü yağmur çamur içerisinde idi.
Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 1993

Hz. Aişe'nin (r.ah.) naklettiğine göre:
Resulüllah (a.s.): "Kadir gecesini Ramazanın son on günü içinde arayınız" buyurmuştur.
Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 1998

İTİKAF

İbn Ömer (r.a.)
Hz. Peygamber'in (a.s.) Ramazan'ın son on gününde itikâfa girdiğini bildirmiştir.
Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2002

Hz. Aişe (r.ah.) şöyle haber vermiştir:
Resulüllah (a.s.) Ramazan'ın son on günü girince geceleri ihya eder, aile halkını da uyandırır, ibadete daha fazla önem verirdi. Diğer vakitlerd en çok daha fazla bir ibadet gayreti içerisinde olurdu.
Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2008

Hz. Aişe'nin (r.ah.) haber verdiğine göre:
Resulüllah (a.s.), Ramazan'ın son on gününde, diğer vakitlerd en daha fazla ibadet yoğunluğu içerisine girerdi.
Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2009

Kadir Gecesin Alametler i :


Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer  anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.

Hadis-i şeriflerde buyuruluy or ki:

“Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar.” [Taberani]
“Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır.” [Taberani]

“Kadir gecesi sabahı güneş şuasız olarak doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.” [Müslim]