16 Ocak 2016 Cumartesi

Rabbim! Biz senden yardım istiyoruz. Biz senden günahlarımızı affetmeni istiyoruz

Allah’ım! Biz ümmet olarak doğru olanı kaybettik! Senin rızan olan yolu şaşırdık! Sen insanlık tarihi boyunca nice kimselere yol gösterdin, hidayet verdin. Yol gösterdiğin kimseler içinde bize de yol göster! Ümmet-i Muhammed psikolojik ve fizyolojik travmalar yaşıyor! Âfiyet verdiğin kimseler içinde ümmet olarak bize de âfiyet ihsan eyle! Her ne kadar hatamız varsa da, kendisine dostluk gösterdiğin kimseler içinde bize de dostluk göster! 

16 Aralık 2015 Çarşamba

KALP HASTALIKLARININ TEDAVİSİ


Kalpler, üç türlüdür:

1- Sağlıklı (selim olan) kalp: Kıyamet günü Allah’ın karşısına ancak bu kalple çıkan kimse kurtulacaktır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu:“O gün ne mal ne de evlatlar fayda verir. Ancak selim bir kalp ile gelen kişi kurtulur.” Şuara: (88-89)
Selim olan kalp, Allah’ın emir ve yasaklarına muhalefet eden arzulardan selamette olan kalptir. O’nun haberine zıt olan bütün şüphelerden uzaktır. Allah’tan başkasına ibadet etmekten selamette olan kalptir. Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemden başkasına muhakeme olmaktan selamette olan bir kalptir. Özetle, sahih ve selim olan kalp, hangi şekilde olursa olsun Allah’a şirk koşmaktan selamette olan bir kalptir. Bilakis iradede, muhabbette, tevekkülde, yönelmede, korkuda, ümit etmede kulluğu Allah’a has kılan kalptir. Ameli, Alalh için has kılar. Sevdiğinde yalnız Allah için sever, öfkelendiğinde Allah için öfkelenir, verdiğinde Allah için verir, yasakladığından Allah için yasaklar, bütün düşüncesi Allah içindir. Sevgisinin tamamı Allah içindir. Kastı, bedeni, amelleri, uykusu, uyanıklığı, konuşması Allah içindir. Allah hakkında konuşmak, her türlü konuşmaların en güzelidir. Fikri, O’nun razı ve hoşnut olduğu şeyler üzerinde yoğunlaşır. Allah Azze ve Celle’den böyle bir niyaz ederiz. Amin.

1 Aralık 2015 Salı

Bugunkü halimizin malesef özeti

Ali -Allah ondan razı olsun- Hilafeti döneminde halktan birisi yanına geldi ve
--'' Ebubekir -Allah ondan razı olsun- ile Ömer -Allah ondan razı olsun- zamanında hiç fikir ayrılığı olmazdı , hiç ihtilafa düşülmezdi. Her şey yerinde ve beldemiz sükut içerisindeydi , kan dökülmez , kin güdülmezdi
--Ancak Osman -Allah ondan razı olsun- ile senin halifeliğin döneminde tam tersi olmuş , kan dökülmüş , kin güdülmüş , karışıklıklar çıkmış , fikir ayrılıkları baş göstermiştir. Bunun sebebi nedir?'' diye bir soru sordu.
Allah'ın arslanı olan Ali -Allah ondan razı olsun- o zata şu müthiş cevabı verdi. 
--Bu sorunun cevabı gayet açıktır.
--''Ebubekir ile Ömer'in -Allah onlardan razı olsun- yanında Osman ile Ali vardı.
--Osman ile Ali'nin yanında da senin gibi nankör, vefasız soysuzlar var'' diyerek müthiş bir tespitte bulunmuştur.

21 Ekim 2015 Çarşamba

YEDİ SINIF İNSAN

  Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:“Başka hiçbir gölgenin bulunmadığı Kıyamet gününde Allah Teâlâ, yedi  insanı, kendi gölgesinde (arşının gölgesinde) barındıracaktır.
1-Âdil devlet başkanı,
2-Rabbına kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç.
3-Kalbi mescidlere bağlı Müslüman.
4-Birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan.
 5-Güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine “Ben Allah’tan korkarım” diye yaklaşmayan yiğit insan.
6-Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse.
7-Tenhâda Allah’ı anıp göz yaşı döken kişi.(Buhari)

HADIS USULU

Hadis ilmi iki kısma ayrılır: rivayet olarak hadis ilmi ve dirayet olarak hadis ilmi
1- Rivayet olarak hadis ilmi: Bu ilim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nispet edilen rivayet ve nakilleri kapsar. Bu rivayet ve nakiller, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği sözleri, yaptığı işleri, takrirlerini veya sıfatlarını yani bi'setten önceki ve sonraki sîretini içermektedir.

Muhtasaru Nasihati Ehli'l-Hadis - Hatib el-Bağdadi

Muhtasaru Nasihati Ehli'l-Hadis - Hatib el-Bağdadi
el-Hatib Ebu Bekr Ahmed ibni Ali ibni Sabit el-Hafız (463/1071) dedi ki:Özel olarak hadisçi, genel olarak (öğrenim çağındaki) her kişi için kaleme aldığım bu  risaledeki sözlerimi hadisçiye öğüt olsun diye (onu) korumak maksadıyla söyledim. Sözlerimin özü;
1- Hadis öğrencisinin, bilgisizlik sebebiyle, her nasılsa dost edinmiş olduğu fazilet  (ilim) ehline yaraşır hiçbir vasfı bulunmayan kişilerden derhal ayrılması; Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)in  hadislerini yazmak, toplamak... gibi  vaktinin çoğunu alan ve ömrünün büyük bir kısmını hasrettiği konuya, bir iyice dikkat etmesi, önem vermesi; helalini-haramını, hassını-ammını, farzını-mendubunu, mübahını-mekruhunu, nasihini-mensuhunu ve bunların dışında kalan öteki bilim dallarını öğrenmesine vesile olacak bir ilmi seviyeyi öğrenme çağını geçirmeden, imkanları yitirmeden kazanmasını tavsiye (etmekten  ibaret)dir.
Nitekim İmam Şafi'i (204/819), "Baş olmadan önce ilim öğren. Reis oldunmu ilim öğrenmeye artık imkan bulamazsın", demiştir.

23 Eylül 2015 Çarşamba

Eid Al Mubarek Adha

Eid Al Mubarek. 
Ga­fa­ral­la­hu lenâ ve le­kum 
(Al­lah bi­zi ve si­zi ba­ğış­la­sın)” 
Te­kab­be­lal­la­hu minnâ ve min­kum 
(Al­lah Teâlâ biz­den ve siz­den ka­bul bu­yur­sun)” 
Bayramınız Mübarek olsun.

18 Eylül 2015 Cuma

Allah'ım! İslam'ı ve müslümanları güçlendir.

  • Allah'ım! Müslüman erkekleri ve müslüman kadınları, mümin erkekleri ve mümin kadınları; onlardan sağ olanları ve ölenleri bağışla! 
  • Allah'ım! Ey Alemlerin Rabbi! Her müslüman erkeğin ve kadının işini kolaylaştır. 
  • Allah'ım! Müslümanlardan kabirde olanların kabirlerini aydınlat. Onları kabir azabından koru. 
  • Allah'ım! Borçlıların borçlarını ödemelerini sağla. Hastalarımıza ve müslümanların hastalarına şifa ver. 
  • Allah'ım! Müslümanların kalplerini yakınlaştır ve aralarını ıslah et; onları hak üzere kıl! Sen, her şeye gücü yetensin. 
  • Allah'ım! Güvenliğimizi ve istikrarımızı koru. Bizleri nimetine şükredenlerden eyle. 
  • Allah'ım! Sözlerimizde, amellerimizde, niyetlerimizde ve isteklerimizde bizlere ihlas nasip eyle. 
  • Allah'ım! Bize hakkı, hak olarak göster ve ona uymayı nasip eyle. Bâtılı, bâtıl olarak göster ve ondan kaçınmayı nasip eyle. Bâtılı karmaşık kılıp bizi saptırma! Amin.
  • Allah'ım! İslam'ı ve müslümanları güçlendir. Şirki ve müşrikleri küçük düşür. Allah'ım! İslam'ı ve İslam ehlini her yerde şereflendir. 
  • Allah'ım! İslam'ı ve İslam ehlini her yerde koru! Amin